การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วยกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง

Publish Year National Conference 1
2013 inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, "ผลการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษาด้วยกระบวนการฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับกระบวนการดูแลให้คำปรึกษา", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย