Person Image

  Education

  • วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2541
  • วท.บ.(สถิติประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2533

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 5 0 0
  2020 การออกแบบระบบเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มเคยูเอสอาร์ซี โดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมแบบปรับปรุงตามสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ สำหรับการคัดเลือกชนิดของพืชเพื่อปลูกแบบผสมผสาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2019 อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมแบบปรับปรุงตามสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ สำหรับปัญหาการคัดเลือกชนิดของพืชเพื่อปลูกแบบผสมผสาน โดยวิธีปรับพารามิเตอร์ในฟังก์ชันค่าความเหมาะสม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 การตรวจจับขอบแผลเบาหวานชนิดปลายประสาทเสื่อมที่ฝ่าเท้า หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 การคัดเลือกชนิดของพืชเพื่อปลูกแบบผสมผสานสำหรับพืชเศรษฐกิจเพื่อปลูกเป็นพืชแซมในพื้นที่เดียวกันโดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมในการแก้ปัญหา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2016 โปรแกรมประยุกต์ Maze Test ช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะสมองบกพร่อง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2012 การคำนวณปริมาณสารน้ำทดแทนในผู้ป่วยแผลไหม้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากภาพจำลองสามมิติของรูปร่างคนไทย หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2011 ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรคเท้าแบน หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 1 0 0
  2009 สร้างโปรแกรมเปรียบเทียบลายนิ้วมืออาชญากรสำหรับตำรวจท้องที่สภอ.ศรีราชาเพื่อช่วยในการสืบสวนคดีอาชญากรรม หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0