อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมแบบปรับปรุงตามสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ สำหรับปัญหาการคัดเลือกชนิดของพืชเพื่อปลูกแบบผสมผสาน โดยวิธีปรับพารามิเตอร์ในฟังก์ชันค่าความเหมาะสม