การตรวจจับขอบแผลเบาหวานชนิดปลายประสาทเสื่อมที่ฝ่าเท้า

Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริฉัตร เชื้อชาติ, exกวินนา อัลดุลรอมาน, "การตรวจจับขอบแผลเบาหวานชนิดปลายประสาทเสื่อมที่ฝ่าเท้า โดยวิธี Sobel Edge Detection ร่วมกับการกรองสีเขียวในภาพ", การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครัง้ที่ 2 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2560 , 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2017, อ.ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย