การออกแบบระบบเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มเคยูเอสอาร์ซี โดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมแบบปรับปรุงตามสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ สำหรับการคัดเลือกชนิดของพืชเพื่อปลูกแบบผสมผสาน