การคัดเลือกชนิดของพืชเพื่อปลูกแบบผสมผสานสำหรับพืชเศรษฐกิจเพื่อปลูกเป็นพืชแซมในพื้นที่เดียวกันโดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมในการแก้ปัญหา