ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรคเท้าแบน

Publish Year International Conference 1
2011 inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ , exณัฐกานต์ ลิขิตผลจรูญ, exคมวุฒิ คนฉลาด, "ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าจากรูปถ่ายดิจิตอลของรอยฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรคเท้าแบน", การประชุมวิชาการร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 8, 11 - 13 พฤษภาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย