โปรแกรมประยุกต์ Maze Test ช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะสมองบกพร่อง

Publish Year National Journal 1
2016 inนางสาวเพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โปรแกรมประยุกต์ Maze Test ช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะสมองบกพร่อง", วรสารสมาคมเวชสารสารสนเทศไทย, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2016, หน้า 122-127