Person Image

  Education

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน), ไทย, 2546
  • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2561

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านขาไก่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 16 Project 4 2 0 0
  2023 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการรายงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2020 ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์กับมูลค่าของกิจการ: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2020 การเพิ่มมูลค่านวัตกรรมการบริหารจัดการโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านสวนสวรรค์ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยใช้ระบบ AI ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2020 การถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการผลผลิตและรายได้ของวิสาหกิจชุมชน: กลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2020 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาผ้าฝ้ายทอมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2019 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวปฏิบัติทางบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทุนทางปัญญา และความสำเร็จของกิจการ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการ การใช้ระบบการวัดผลการดำเนินงาน ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2 0 0 0
  2018 โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์: หลักฐานเชิงประจักษ์จากการบัญชีบริหาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2013 อิทธิพลของคุณลักษณะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีต่อคุณสมบัติพื้นฐานของนิสิตและบัณฑิตสาขาการบัญชีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี 2552 และความน่าจะเป็นในการรับบัณฑิตในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2012 แนวปฏิบัติและปัญหาในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 1 0 0
  2012 ประเด็นปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2012 ผลประเมินระดับความรู้ทางการบัญชีเพื่อสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กรณีศึกษา ชุมชนในเขตอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2011 ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าฝ้ายจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2010 การประยุกต์ต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตโครงการปริญญาบริหารธุรกิจ (MBA)ภาคพิเศษ มก.ฉกส หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2007 ปัจจัยในการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทำรายงานประกอบการเรียนของนิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 2 0 0
  2019 การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0
  2013 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2013 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2008 การจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม หมู่ 1 บ้านถ้ำเต่า ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0