การเพิ่มมูลค่านวัตกรรมการบริหารจัดการโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านสวนสวรรค์ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยใช้ระบบ AI