อิทธิพลของคุณลักษณะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีต่อคุณสมบัติพื้นฐานของนิสิตและบัณฑิตสาขาการบัญชีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี 2552 และความน่าจะเป็นในการรับบัณฑิตในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการ