Person Image

  Education

  • M.Phil., Massey University, New Zealand
  • D.V.M., Kasersart University, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2007 การศึกษาเชิงพรรณาของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบแข่งขันในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข่หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการวิจัยโรคเลปโตสไปโรซีสในสุนัข ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 5 2 0 0
  2020 การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Listeria spp. และ Listeria monocytogenes ในน้ำนมดิบถังรวม และประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อจากวิธีแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของผู้ผลิตรายย่อย ที่ปรึกษาโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
  2017 การสืบสวนการติดเชื้อ haemotropic Mycoplasma spp ในแมวเลี้ยงโดย ใช้เทคนิค PCR และการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การศึกษาเครือข่ายและอุปสรรคในการผลิตกระต่ายเนื้อในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2013 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะนมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการนำเข้าแพะนม และการยืมพ่อพันธุ์ในการผสม ผู้ร่วมวิจัย กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2013 เครือข่ายแบบเบย์เซียนของโรคเต้านมอักเสบสำหรับฟาร์มโคนมรายย่อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 การควบคุมความสมบูรณ์พันธุ์สุนัขเพศผู้โดยใช้สาร SB222200 ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาคู่มือการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ KU-AHA ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษารูปแบบการปนเปื้อนข้ามบนผิวเปลือกไข่ของสีฟลูออเรสเซนส์เพื่อเป็นตัวแทนของเชื้อแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2008 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2007 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย SRU 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 26 7 0 0
  2019 การศึกษาแบบจาลองการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2018 โครงการสำรวจประชากรสุนัขจรจัดเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 10 0 0 0
  2017 โครงการ “ประเมินความเสี่ยงโรคไข้หวัดนกในคอมพาร์ตเมนท์สัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักสัตว์ปีก” หัวหน้าโครงการ กรมปศุสัตว์ 0 0 0 0
  2016 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดต่อระหว่างสัตว์และคนจากน้ำเสียและดินในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ComAcross project 0 0 0 0
  2015 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคเหนือตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่กระจายวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาเครือข่ายสังคมที่มีผลต่อการระบาดของพยาธิใบไม้ตับจากแหล่งน้ำไปสู่ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2012 ประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมปศุสัตว์ 0 0 0 0
  2012 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมและดัชนีการผลิตของการเลี้ยงปลานิลดำในจังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2011 โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 0 0 0
  2011 การศึกษาการปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว และสารอะฟลาทอกซินบี 1 ในเนื้อเยื่อ ไข่ และตับของเป็ดไล่ทุ่ง และสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง (อยู่ภายใต้ศูนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 1 0 0
  2010 เครือข่ายการผลิต การค้า และสภาวะการติดเชื้อโรคบรูเซลโลสิส โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ ของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่งจากฟาร์มพ่อ แม่พันธุ์จนถึงโรงฆ่าและการศึกษาตัวชี้วัดสวัสดิภาพเป็ด (อยู่ภายใต้ศุนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2010 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานการเกษตร 1 0 0 0
  2009 โครงการการศึกษามาตราฐานฟาร์มโคเนื้อของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2008 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2006 ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0