โครงการประเมินความเสี่ยงของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้เาปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exกมลทิพย์ เพ็งหิรัญ, "ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยของฟาร์มโคนมรายย่อย สหกรณ์โคนมหน่องโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ปี 2554", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 38-49
Publish Year National Journal 3
2013 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exจินตนา ตันเวชศอลป์, "การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยผ่านคนเข้าสู่ฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ในเขตภาคตะวันออกประเทศไทย", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 1-12
2012 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสุนิสา กินาวงศ์, "การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย โดยโคมีชีวิตเข้าพื้นที่ภาคตะวนออกของประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 47-59
2011 exโรจน์ชนะ ปรากฎชื่อ, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของขนาดวัคซีนต่อแอนติบอดีในซีรัมต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในแพะเนื้อ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 21-31