การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี

Publish Year International Journal 3
2018 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exKohei Makita, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Exponential random graph models to evaluate the movement of backyard chickens after the avian influenza crisis in 2004–2005, Thailand", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 158, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 71-77
2013 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exดร.ดวงกมล แต้มช่วย, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Social Network Analysis for Assessment of Avian Influenza Spread and Trading Patterns of Backyard Chickens in Nakhon Pathom, Suphan Buri and Ratchaburi, Thailand", Zoonoses and Public Health, ปีที่ 60, ฉบับที่ 6, กันยายน 2013, หน้า 448-455
2012 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีรพงษ์ ธนพงษ์ธรรม, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Spatial Analysis and Mapping of Highly Pathogenic Avian Influenza in Thailand Using National Outbreak Data: An Area-based Risk Orientation", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2012, หน้า 715-723