Person Image

  Education

  • ทษ.บ.(โคนมและโคเนื้อ), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้, ไทย, 2535
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 1 1 0
  2006 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมและรูปแบบการผลิตนมในฟาร์มโคนมร่วมกับการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 1 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 1 0 0
  2020 การพัฒนาระบบช่วยลดความเครียดจากความร้อนในโคแบบแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มสัดส่วนเนื้อและน้ำนมสุขภาพ จากโคเนื้อและโคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนจากจุลินทรีย์ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเืพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ กำแพงแสน 0 1 0 0
  2006 การใช้หญ้าบาน่าเป็นแหล่งเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของโคนมในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 5 5 0 0
  2016 การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคลูกผสมวากิวกำแพงแสน วากิว-ลูกผสมบราห์มัน และวากิว-ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 1 0 0
  2014 การใช้กลีเซอรีนเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 2 3 0 0
  2011 ประสิทธิภาพของซิสเทียมีน (Lactonin)TM ในอาหารแม่โคนม ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วอลคอม ไบโอเคม (ประเทศไทย) จำกัด 0 1 0 0