ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2023 inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inอนุมัติ อิงคนินันท์, อาจารย์, "Swine Body Temperature Monitoring System", 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON), 8 - 10 มีนาคม 2023, กระบี่ ประเทศไทย