การผลิตโคขุนคุณภาพสูงจากโคลูกผสมวากิวกำแพงแสน วากิว-ลูกผสมบราห์มัน และวากิว-ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน

Publish Year National Journal 3
2019 exพิชานีย์ แจ่มจำรัส, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "ผลของพันธุ์และโปรแกรมการให้อาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคพันธุ์กำแพงแสน และโคลูกผสมวากิว x กำแพงแสน เพศผู้ตอน", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 239-244
2018 inนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, inนายนาม บัวทอง, inนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์, inนายนครไชย อันชื่น, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "อิทธิพลของระดับเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนและการเหนี่ยวนาการเป็นสัดต่ออัตราการผสมติดในโคนมลูกผสม", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า ึ755-764
2018 exนางสาวพิชานีย์ แจ่มจำรัส, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างยีน bGH กับน้ าหนักตัวในโคลูกผสมวากิว-ก าแพงแสน วากิว-บราห์มันและโคพันธุ์ก าแพงแสน", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2(พิเศษ2), พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 210-215
Publish Year International Conference 1
2021 inนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, exเสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, "Relationship of Muscle Attributes from Longissimus lumborum in Wagyu Crossbredwith Brahman, Kamphaengsaen, and Thai Holstein Friesian and Meat Quality", Online ISSAAS International Congress and General Meeting 2021, 5 พฤศจิกายน 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2021 exนันทวุฒิ ทองอุ่น, inนายนครไชย อันชื่น, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "ผลของโปรแกรมการให้อาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคลูกผสมวากิว x ไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนระยะขุน", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 25 มิถุนายน 2021, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2017 exอภิรดา พัดลม, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "อิทธิพลของเพศและน้ำหนักที่แตกต่างกันในช่วงการตอนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อลูกผสมวากิวxกำแพงแสน", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 22 - 23 มิถุนายน 2017, นครปฐม ประเทศไทย