ประสิทธิภาพของซิสเทียมีน (Lactonin)TM ในอาหารแม่โคนม

  • บริษัท วอลคอม ไบโอเคม (ประเทศไทย) จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554 (2553-2554)

  • inนายนาม บัวทอง

  • inนายนาม บัวทอง,inนายนครไชย อันชื่น

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Conference 1
2013 inนายนครไชย อันชื่น, inนายนาม บัวทอง, inนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์, "การประเมินประสิทธิภาพของแลคโตนินในอาหารแม่โครีดนม", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม อื่นๆ ประเทศไทย