การใช้หญ้าบาน่าเป็นแหล่งเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของโคนมในเขตร้อนชื้น