การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของโปรตีนจากจุลินทรีย์ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง