การใช้กลีเซอรีนเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Publish Year National Journal 3
2021 exนายนิรันดร หนักแดง, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "ผลของการใช้กลีเซอรีนดิบร่วมกับแหล่งของอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมสาเร็จ สาหรับโคขุน ต่อผลผลิตแก๊สโดยวิธีเทคนิคการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง", วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 366-378
2019 inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกลีเซอรีนดิบในอาหารต่อการย่อยได้และสมรรถภาพการผลิตของโคระยะรีดนม", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 843-848
2017 exนิรันดร หนักแดง, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, "ผลของการใช้กลีเซอรีนดิบเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน ค่าชีวเคมีในกระแสเลือดของโคเนื้อสายพันธุ์บราห์มัน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 91-99
Publish Year International Conference 2
2016 exนายนิรันดร หนักแดง, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, "Effect of crude glycerin in diets on growth performanc ruminal pH and blood metabolites of Kamphang Saen steers", The 17th Asian-Australasian of Animal production Societies Animal Science Congress, 22 - 25 สิงหาคม 2016, FUKUOKA ญี่ปุ่น
2015 inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, exSupajitta Siritungpaisan, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนครไชย อันชื่น, exAhmad Mualif ABdurrahman, "Effect of crude glycerin level in dairy cow diets on in vitro gas production.", Internation Society for Southeast Asian Agricultural Science (ISSAAS) Conference, 7 - 9 พฤศจิกายน 2015, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2015 exศุภจิตรา สิริตั้งไพศาล, inดร.เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inนายนครไชย อันชื่น, "ผลของกลีเซอรีนดบิ ในอาหารแม่โคให้นมช่วงต้นต่อผลผลิตและองค์ประกอบน้ำนม", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้ง ที่ 12, 8 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย