Journal

Article
ผลของการใช้กลีเซอรีนดิบเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน ค่าชีวเคมีในกระแสเลือดของโคเนื้อสายพันธุ์บราห์มัน
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
48
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
Page
91-99
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-