Journal

ผลของการใช้กลีเซอรีนดิบเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน ค่าชีวเคมีในกระแสเลือดของโคเนื้อสายพันธุ์บราห์มัน
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
48
2
91-99
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-