Journal

ผลของการใช้กลีเซอรีนดิบร่วมกับแหล่งของอาหารหยาบในสูตรอาหารผสมสาเร็จ สาหรับโคขุน ต่อผลผลิตแก๊สโดยวิธีเทคนิคการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ISSN: 19065981)
13
3
366-378
กันยายน - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
Article
-
-