โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 1 0 0
2020 การพัฒนาหัวเชื้อแบคทีเรียผสมสำหรับฟื้นฟูดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารไซเพอร์เมทรินมายาวนาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติทางด้านโภชนเภสัชของพืชตระกูลถั่วในสกุล Vigna เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2016 การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์มันพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การประเมินปริมาณน้ำมันในเมล็ด และสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในกระเจี๊ยบเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้ประโยชน์สารเร่งการเจริญเติบโตในกวาวเครือขาวต่อการผลิตพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การวิเคราะห์ฮอร์โมนพืชในหัวกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 9 9 0 0
2020 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกระเจี๊ยบสายพันธุ์กินใบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมใบกระเจี๊ยบลดน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
2018 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของกระเจี๊ยบแดงสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2 2 0 0
2018 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติทางด้านโภชนเภสัชของพืชตระกูลถั่วในสกุล Vigna เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2018 ปริมาณธาตุอาหาร สารสำคัญทางพฤกษเคมี และปริมาณสารออกซาเลตในสายพันธุ์ผักโขมกินใบของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2018 ศักยภาพในการใช้เศษเหลือใบตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอมและเปลือกมะขามในการเป็นสารควบคุมวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2017 การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์มันพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารทดแทน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2017 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมี คุณค่าทางโภชนาการ และฤทธิ์ทางชีวภาพของแพงพวยน้ำที่ปลูกในสภาพแวดล้อมต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 ผักพื้นบ้านรสเปรี้ยวในการเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยวิเคราะห์วิจัยพฤกษเคมี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน 0 1 0 0
2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักอินทรีย์โดยชีววิธีในระดับท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีเพื่อหาสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโปรโตซัวสาเหตุโรคมาลาเรียจากพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การใช้ดีเอ็นเอกำกับพันธุกรรมว่านชักมดลูกที่มีศักยภาพด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 5 2 0 0
2020 การจัดการธาตุอาหารให้ตรงตามความต้องการของพืชมูลค่าสูงที่ปลูกในโรงเรือนเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
2017 การเข้าทำลายโดยราและกลไกที่ก่อให้เกิดการหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2 1 0 0
2017 บทบาทของสัณฐานและชีววิทยาบางประการของผลไม้เขตร้อนกับการพัฒนาและความต้านทานโรคหลังเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 0 0 0 0
2017 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้สภาพเครียดจากการขาดน้ำและความเค็มเพื่อรักษาคุณภาพของการผลิตข้าวหอม ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 0 0 0
2016 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2015 การเพิ่มสารต้านทานอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2012 กรดไขมันอิสระและเอนไซม์ไลเปสในผลมะพร้าวอ่อนภายหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 0 0
2011 การปฏิบัติงานวิเคราะห์หลังการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่อง HPLC ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0 0
2009 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
1998 การแยก สกัด วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารหอมระเหยจากรากหญ้าแฝก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด 0 0 0 0
1997 โครงการวิจัยและพัฒนาแฝกหอมเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร : การแยก สกัด วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของสารหอมระเหยจากรากแฝกหอม ผู้ร่วมวิจัย บริษัทปราสาททองโอสถ และสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 0 0 0 0