ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของกระเจี๊ยบแดงสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

Publish Year International Journal 1
2018 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, "Fruit characters and physico-chemical properties of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) in Thailand-A screening of 13 new genotypes", JOURNAL OF APPLIED RESEARCH ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, ปีที่ 11, ธันวาคม 2018, หน้า 47-53
Publish Year National Journal 1
2019 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, "รูปแบบของแอนโทไซยานินและกรดอินทรีย์ในกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ 13 สายพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กรกฎาคม 2019, หน้า 79-82
Publish Year National Conference 2
2019 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, "รูปแบบของแอนโทไซยานินและกรดอินทรีย์ในกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ 13 สายพันธ์ุ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 11 - 12 กรกฎาคม 2019, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2018 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, "ปริมาณสารเดลฟินิดิน ไซยานิดิน และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ใหม่ 6 สายพันธุ์", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 12 - 13 กรกฎาคม 2018, อ.ท่าใหม่ จันทบุรี ประเทศไทย