การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์มันพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารทดแทน

Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.รงรอง หอมหวล, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, "สารสำคัญทางโภชนาการของมันเลือด", วารสารวิชาการเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน สายวิทยาศษสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 19-27