การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมี คุณค่าทางโภชนาการ และฤทธิ์ทางชีวภาพของแพงพวยน้ำที่ปลูกในสภาพแวดล้อมต่างกัน

Publish Year International Conference 1
2018 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, exนายวินัย อุดขาว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Drought increased polyphenol composition and antioxidant activity in aerial parts of indigenous vegetable—Ludwigia ascendens (L.) H. Hara", International Bioscience Conference and the 7th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference 2018 (IBSC 2018), 17 - 18 กันยายน 2018, กระบี่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากแพงพวยน้ำ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย