การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์มันพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารทดแทน

Publish Year National Journal 2
2017 inดร.รงรอง หอมหวล, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, inนายประเทือง ดอนสมไพร, exนางสาวรัตนา เอการัมย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์มันพื้นบ้านสกุล Dioscorea เพื่อเป็นแหล่งอาหารทดแทน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, เมษายน 2017, หน้า 1-13
2017 inดร.รงรอง หอมหวล, "มันเลือด มันพื้นบ้าน...มากคุณประโยชน์", วารสารเกษตรอภิรมย์: คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 18, กรกฎาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 36-38
Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.รงรอง หอมหวล, inนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, exนางสาวรัตนา เอการัมย์, inนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, "สารสำคัญทางโภชนาการของมันเลือด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย