การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกระเจี๊ยบสายพันธุ์กินใบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมใบกระเจี๊ยบลดน้ำตาล