Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521
  • วท.ม.(การจัดการป่าไม้), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 1 0 0
  2016 การศึกษารูปแบบการเติบโตของต้นไม้ชนิดหลักภายใต้ความผันแปรของสภาพภูมิอากาศในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การศึกษารูปแบบการเติบโตของต้นไม้ชนิดหลักภายใต้ความผันแปรของสภาพภูมิอากาศในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การสืบค้นรูปแบบการเติบโตและการกักเก็บคาร์บอนของไม้สักในป่าธรรมชาติและสวนป่าเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้สักในป่าธรรมชาติ ท้องที่ภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้สักในป่าธรรมชาติ ท้องที่ภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์วงปีไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 11 5 0 0
  2015 การสืบค้นรูปแบบการเติบโตและการกักเก็บคาร์บอนของไม้สักในป่าธรรมชาติและสวนป่าเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2013 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้สักในป่าธรรมชาติ ท้องที่ภาคเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2010 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์วงปีไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 2 0 0
  2010 การเก็บกักคาร์บอนในส่วนที่เป็นผลิตผลไม้ท่อนของสวนป่าไม้สัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 4 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดขาวครบวงจรบริเวณพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2013 การสร้างแผนที่แหล่งเชื้อเพลิงเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดไฟในป่าพรุควนเคร็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 โครงการการติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย. (กรณีศึกาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 Collaborative Studies in Tropical Asian Dendrochronology: Addressing Challenges in Climatology and Forest Ecology ผู้ร่วมวิจัย Asia Pacific Network (APN) 2 1 0 0
  2008 Collaborative Studies in Tropical Asian Dendrochronology: Addressing Challenges in Climatology and Forest Ecology ผู้ร่วมวิจัย Asia Pacific Network (APN) 1 1 0 0
  2004 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  1996 การสำรวจและประเมินผลผลิตของสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้ร่วมวิจัย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 0 0 0 0
  1996 การสำรวจศักยภาพของแหล่งไม้ยูคาลิปตัสในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0