การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์วงปีไม้