การเก็บกักคาร์บอนในส่วนที่เป็นผลิตผลไม้ท่อนของสวนป่าไม้สัก

Publish Year International Journal 1
2011 exPhatcharapan Tongson, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, "Yield Assessment of Tree Resources Outside the Forest Using Sector Sampling: A Case Study of a Public Park, Bangkok Metropolis, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 396-403
Publish Year National Journal 1
2011 exผกามาศ กันทะสอน, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเติบโตของไม้สักในสวนป่าที่ไม่ผ่านการตัดขยายระยะ", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 57-65
Publish Year National Conference 1
2013 exอเนตฐา, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเพิ่มพูนรายปีของไม้สักหลังการสืบต่อพันธุ์โดยการแตกหน่อและการปลูกด้วยเหง้าของสวนป่าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ “การป่าไม้เพื่อสังคม” , 6 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย