การสืบค้นรูปแบบการเติบโตและการกักเก็บคาร์บอนของไม้สักในป่าธรรมชาติและสวนป่าเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทย

Publish Year International Journal 3
2017 exAuykim, A., inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, "Growth of teak regenerated by coppice and stump planting in Mae Moh Plantation, Lampang province, Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, มกราคม 2017, หน้า 273-277
2016 exนราพงษ์ แสงราม, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of gases and particulate matter from electricity generation process on the radial growth of teak plantations surrounding Mae Moh power plant, Lampang province.", Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2016, หน้า 114-119
2016 exSangram, N., inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of gases and particulate matter from electricity generation process on the radial growth of teak plantations surrounding Maeย Moh power plant, Lampang province", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มกราคม 2016, หน้า 114-119