การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์วงปีไม้

Publish Year International Journal 4
2016 exPalakit, K., inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiripatanadilok, S., "Climatic fluctuations trigger false ring occurrence and radial-growth variation in teak (Tectona grandis L.f.)", IForest, ปีที่ 9, ฉบับที่ APR2016, เมษายน 2016, หน้า 286-293
2015 exKritsadapan Palakit, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชิต ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Climate Variability on Monthly Growth of Aglaia odoratissima and Hydnocarpus ilicifolia at the Sakaerat Environmental Research Station (SERS), Northeastern Thailand", Environment and Natural Resources , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 1-12
2012 exกฤษฎาพันธุ์ , inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, "FALSE RING OCCURRENCES AND THEIR IDENTIFICATION IN TEAK (Tectona grandis) IN NORTH-EASTERN THAILAND", Journal of Tropical Forest Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2012, หน้า 387-398
2012 exนายกฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FALSE RING OCCURRENCES AND THEIR IDENTIFICATION IN TEAK (Tectona grandis) IN NORTH-EASTERN THAILAND", Journal of Tropical Forest Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2012, หน้า 387-398
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKritsadapan Palakit, "Climatic Signals Derived from the Growth Variation and Cycles of Pinus merkusii in Easternmost Thailand", THAI JOURNAL OF FORESTRY, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 9-23
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exพิชิต ลำไย, exนายกฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, exครรชิต ศรีนพวรรณ, "Pine growth variation and its climate response: The challenges for climatic reconstruction in central Thailand.", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exกฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, "ชีพลักษณ์ใบและปัจจัยภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มพูนเนื้อไม้รายเดือนของไม้สัก", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ “การป่าไม้เพื่อสังคม” , 6 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย