โครงการวิจัยสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2017

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 1 0 0
2017 โครงการวิจัยการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนิสิต ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 ความสัมพันธ์ของการกำกับดูเเลกิจการที่ดี การจัดการกำไรที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์พริกแปรรูปเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรผู้ปลูกพริกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการแปรรูปผลิตภัณฑ์พริกเชิงพาณิชย์ของเกษตกรผู้ปลูกพริกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 1 0 0
2017 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0