โครงการวิจัยสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2015

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 3 0 0
2015 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET100 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2015 ผลกระทบของการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังจากมีการประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 26000 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อโอกาสการจ้างงาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2015 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 ผลกระทบของบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ โดยลักษณะงานความพึ่งพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมคนไทยและลาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 กลยุทธ์การปรับตัวขององค์การและผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา: ธุรกิจผลิตดอกไม้ส่งออกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 ผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีที่มีต่อศักยภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมการณ์ศึกษาในแถบลุ่มน้ำโขง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0