โครงการวิจัยสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2020

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2020 ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์กับมูลค่าของกิจการ: หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การเพิ่มมูลค่านวัตกรรมการบริหารจัดการโฮมสเตย์โดยชุมชนบ้านสวนสวรรค์ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยใช้ระบบ AI ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการผลผลิตและรายได้ของวิสาหกิจชุมชน: กลุ่มทอผ้าบ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2020 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาผ้าฝ้ายทอมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0