โครงการวิจัยสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2019

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 0 0 0
2019 ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2019 ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีผลกระทบต่อ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2019 ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการ การใช้ระบบการวัดผลการดำเนินงาน ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 2 0 0 0
2019 ความรู้ทางการเงินและการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณของประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 0 0 0 0
2019 การศึกษาพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนิสิตระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา : นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2019 การจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0