โครงการวิจัยสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2012

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2012 แนวปฏิบัติและปัญหาในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2012 ผลประเมินระดับความรู้ทางการบัญชีเพื่อสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กรณีศึกษา ชุมชนในเขตอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2012 ประเด็นปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2012 การศึกษาศักยภาพธุรกิจการผลิตยางพาราแผ่นในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2012 การพัฒนาศักยภาพด้านการเงินของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2012 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0