โครงการวิจัยสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2013

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 3 2 0 0
2013 การสื่อสารความเสี่ยงและคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนกิจกรรมของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2013 อิทธิพลของคุณลักษณะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่มีต่อคุณสมบัติพื้นฐานของนิสิตและบัณฑิตสาขาการบัญชีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี 2552 และความน่าจะเป็นในการรับบัณฑิตในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2013 MANAGEMENT FORECAST AND DECISION-MAKING PERFORMANCE: A PATH ANALYSIS APPROACH หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2013 การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนของสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2013 คุณภาพการสอบบัญชีและการจัดการกำไร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 2 0 0
2013 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0