โครงการวิจัยสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและการเงิน) ปี 2010

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 1 0 0
2010 การศึกษาการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับและอนุรักษ์แมลงทับแบบยั่งยืน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2010 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวฮางของเกษตรกร: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2010 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของเครื่องมือเตือนภัยทางการเงินที่ใช้กับสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2010 การบริหารลูกหนี้และการควบคุมภายในสำหรับกองทุน หมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านเชียงเครือ (ปีงบประมาณ 2553) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2010 การประยุกต์ต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตโครงการปริญญาบริหารธุรกิจ (MBA)ภาคพิเศษ มก.ฉกส หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0