โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2017

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

41

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 4 0 0
2017 การออกแบบระบบควบคุมและลดการสั่นสะเทือนของแขนกลข้อต่อยึดหยุ่นแบบหลายข้อต่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 18 35 0 0
2017 การศึกษาสมรรถนะของระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็กชนิดขับเคลื่อนเชิงเส้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2017 การพัฒนาแบบจำลองทางอุณหพลศาสตร์สำหรับทำนายองค์ประกอบก๊าซเผาไหม้ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 0 0 0
2017 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยตัวสร้างการไหลหมุนควงแบบแผ่นปีกพรุน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 3 6 0 0
2017 แบบจำลอง CFD สำหรับใบพัดที่ใช้ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยอากาศในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนควงร่วมกับร่องบนแผ่นดูดซับความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
2017 การออกแบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเชิงสมรรถนะ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 21 0 0
2017 การถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งปีกโค้งบนแผ่นดูดซับความร้อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 2 0 0
2017 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งครีบเอียงบนแผ่นดูดซับความร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2017 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วด้วยเอทิลแอซีเทตและตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 อิทธิพลของตัวสร้างการไหลหมุนควงชนิดปีกต่อสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2017 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วด้วยเอทิลแอซีเทตและตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2017 การทดสอบและวิเคราะห์โมเดลปีกและลำตัวแบบใหม่ในอุโมงค์ลมเพื่อนำไปสู่การสร้างเครื่องบินน้ำขนาดสองที่นั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 2 0 0
2017 การศึกษานวัตกรรมทางอุตสาหกรรมในย่านนวัตกรรมศรีราชา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2017 การพัฒนาวิธีการออกแบบวัสดุฝังในแบบเฉพาะบุคคลสำหรับงานศัลยกรรมความงามด้วยวิธีคำนวณทางคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0