โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 2011

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

4

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 10 3 0 0
2011 การพัฒนาต้นแบบรถเข็นของทรงพลัง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2011 การพัฒนาขั้นตอนวิธีพันธุกรรมสำหรับปัญหาการขนส่ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2011 การทำนายค่าความเค้นในแผ่นโลหะรับแรงอัดทางพลศาสตร์เมื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยึดสกรู หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 แบบจำลองการอพยพจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ด้วยวิธีเชิงตัวเลข หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2011 ผลกระทบเนื่องจากระยะห่างของรูบนแผ่นโลหะยึดกระดูกต่อค่าความเครียดของช่องว่างกระดูกหัก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 อุปกรณ์ช่วยการเรียนรู้ช่วงการลุกติดไฟของก๊าซ LPG หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2011 การศึกษาผลกระทบจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมไฮโดรเจน-ดีเซลที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลและก๊าซไอเสีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2011 เครื่องผลิตแก็สจากชีวมวล เพื่อให้ได้แก็สคุณภาพเหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครืื่องยนต์สันดาปภายใน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0