การพัฒนาแบบจำลองทางอุณหพลศาสตร์สำหรับทำนายองค์ประกอบก๊าซเผาไหม้

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simplified Model for Estimations of Combustion Products, Adiabatic Flame Temperature and Properties of Burned Gas", Thermal Science and Engineering Progress, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 1-100393-13
Publish Year National Journal 2
2017 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Calculation of Combustion Products Using 6 Species Equilibrium Model", Srinakharinwirot Engineering Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 94-105
2016 inดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modification of Peng-Robinson Equation of State for Supercritical Carbon Dioxide", naresuan university engineering journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 59-66