การออกแบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเชิงสมรรถนะ

Publish Year National Journal 2
2017 exนางสาวเนตรนภา ชำปฏิ, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาสมการคำนวณเวลาอพยพหนีไฟโดยผสานวิธี Steering กับวิธี SFPE", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 27-40
2017 exทวีศักดิ์ วิรุณพันธ์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพการอพยพหนีไฟบนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติจากปัจจัยขนาดเส้นทางอพยพและพฤติกรรมการอพยพด้วยโปรแกรม Pathfinder", วารสารเกษมบัณฑิต, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 51-63
Publish Year International Conference 4
2022 exThanakit Srithong, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fire Evacuation Simulations of Metal Parts Manufacturing Factory by Pathfinder Program", The 3rd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology, 26 - 27 มิถุนายน 2022, ชุมพร ประเทศไทย
2020 exSisira Jaimun, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF SMOKE CONTROL IN ATRIUM BUILDING", PIM 10th National and 3rd International Conference 2020, 17 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exThanchanok Muensa, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simulations of Water Spray Suppression System for Transformer Using Fire Dynamic Simulation Program", 2nd National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exThawa Nonsiri, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fire Evacuation Analysis from University Educational Building Using Pathfinder Program", 2nd National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 20
2022 exทัตพิชา เทพวิไล, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองอพยพหนีไฟด้วยโปรแกรม Pathfinder กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 28 พฤษภาคม 2022, ขอนแก่น ประเทศไทย
2022 exวัลลภา พึ่งเป้า, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติในคลังจัดเก็บสารเคมีไวไฟ ด้วยแบบจําลองพลศาสตร์อัคคีภัย", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 7, 26 - 27 พฤษภาคม 2022, ชุมพร ประเทศไทย
2019 exดารากร สื่อศิริธำรงค์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต กรณีศึกษา อาคารโรงเรียนอนุบาล", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2018 exณัฐนิชา ทองอ่วม, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยสำหรับอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 26 กรกฎาคม 2018, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2018 exชลธิชา วงศ์เสงี่ยม, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการอพยพหนีไฟของโรงงานผลิตยางรถยนต์ โดยใช้โปรแกรม Pathfinder", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exนิชาภา ทรงวัฒนา, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการอพยพหนีไฟของอาคารพักอาศัย ด้วยโปรแกรม Pathfinder", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exวิภา สุกง, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการอพยพบุคลากรของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จากอาคารพักอาศัย ด้วยโปรแกรม Pathfinder", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exชลธิชา วงศ์เสงี่ยม, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เชิงสมรรถนะเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตในโรงานผลิตยางรถยนต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exจารุกิตติ์ อรทัย, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีการอาณาจักรมดสำหรับการจัดวางตาแหน่งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exปฐมา สี่แสน, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อทานายเวลาอพยพหนีไฟ กรณีศึกษา อาคารคลังสินค้า", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exธีระศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองเวลาอพยพหนีไฟสาหรับอาคารแบบผสมผสานด้วยโปรแกรม Pathfinder", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exวิภา สุกง, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์สมรรถนะความปลอดภัยต่อชีวิตของอาคาร 19 หอพักบุคลากร 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exจิราพร เข็มสัมฤทธิ์, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยในอาคารคลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าการเกษตร", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exกรทิพย์ ศรีพรม, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบเวลาในการอพยพหนีไฟระหว่างการอพยพแบบปกติและการอพยพแบบหน่วงเวลาด้วยโปรแกรม Pathfinder", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exกฤตธกร วัฒนดำรงสุข, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในอาคารคลังจัดเก็บยางรถยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exธนาภรณ์ ใจอ่อน, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้โปรแกรมจาลองพลศาสตร์อัคคีภัยเพื่อออกแบบระบบระบายควันไฟกรณีศึกษา อาคารโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exธิดารัตน์ นทีพายัพทิศ, inนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยด้วยโปรแกรม PyroSim กรณีศึกษาอาคารปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exนายอินทัช เศิกศิริ, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยของระบบควบคุมควันไฟด้วยโปรแกรม FDS กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exนางสาวภัคณภัท อิ่มเอิบ, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองพลศาสตร์อัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ : กรณีศึกษาอาคารเรียนในระดับมัธยมศึกษา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exนางสาวนุจารีย์ สุดสงวน, inดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแนวทางประเมินความเสี่ยงการเกิดระเบิดฝุ่น", The 4th NEU National and International Conference 2017 (NEUNIC 2017), 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย