โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2013

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 5 2 0 0
2013 ความหลากหลายของแบคทีเรียทนโลหะหนัก ในบริเวณเหมืองสังกะสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2013 การจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2013 แบบจำลองการเคลื่อนที่ของบีสฟีนอล-เอในน้ำใต้ดินจากหลุมฝังกลบ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 ลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางสเปกโตสโคปีของมุกเลี้ยงน้ำจืด จากหอยมุกสายพันธุ์ Chamberlainia hainesiana หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 28 Project 1 1 0 0
2013 วัสดุดูดซับเบนทอไนต์เซรามิกสำหรับกำจัดโลหะหนัก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล็ก และแมงกานีสในน้ำดิบ กับคุณภาพของน้ำประปาและแนวทางแก้ไข หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษายกระดับมาตรฐานสินค้ามันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 ศึกษาอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินด้วยเทคนิคการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ บริเวณพื้นที่โครงการของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่โครงการออ้ยแปลงหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่โครงการก่อสร้าง Ramayana Water Park อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 วัดความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินในหลุมเจาะสำรวจ พื้นที่ภาคใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธี Seismic Refraction โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สาย กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ในแนวเส้นทางจากภาชี-นครราชสีมา-หนองคาย และแนวเส้นทางจากแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการมาตรฐานและการตรวจสอบเพชรธรรมชาติและเพชรสังเคราะห์ที่ปรับปรุงคุณภาพผสมผสานหลายขั้นตอน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาสภาพแวดล้อม อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การปนเปื้อนของสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเลและดินตะกอนบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่โครงการก่อสร้าง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 สำรวจและพัฒนาแหลางน้ำบาดาล พื้นที่สันติบุรี รีสอร์ท อ.สมุย จ.สุราษฎรธานี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการบูรณะโบราณสถานวัดเกาะ (ร้าง) ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการประเมินภาวะความเสี่ยงของแหล่งน้ำ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานขอนแก่น และปทุมธานี) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการจัดการความรู้พระพิมพ์ดินดิบสมัยศรีวิชัยในภาคใต้ของประเทศไทย (ภายใต้โครงการจัดการความรู้ของกรมศิลปากร ปีงบประมาณ 2556) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 โครงการอนุรักษ์หลุมขุดค้นทางโบราณคดีภายในอาคารศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกหมายเลข 61 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การเจาะและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน พื้นที่โครงการโรงล้างขวดและคลังสินค้าบางละมุง ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จุงหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "ประวัติของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลในอดีตของพื้นที่ปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร" หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดิน พื้นที่บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดิน พื้นที่บริษัท บางกอกโพลี เอททีลีน จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาแนวกำแพงเมือง คูเมืองนครนายกโดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการพัฒนาสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยพังงา จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาศักยภาพและะและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน พื้นที่โครงการก่อสร้าง บริเวณ ตำบลทับใต้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการขุดค้นศึกษาแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในเขตตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0