โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2012

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

41

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2012 ความหลากหลายของแบคทีเรียทนโลหะ ในบริเวณเหมืองสังกะสี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 7 5 0 0
2012 การใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์เพื่อศึกษาโครงสร้างของไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 ปัญหาจากแหล่งมวลรวมและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจากปัญหาอัลคาไลน์ซิลิก้าในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2012 การแบ่งลักษณะชั้นดินตามเกณฑ์ของ National Earthquake Hazards Reduction Program (NEHRP) และการเพิ่มความรุนแรงต่อการสั่นสะเทือนของพื้นดินจากแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การจัดการคาร์บอนเชิงธรณี: ปฏิกริยาเคมีศิลาของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับแท่งหินจากหลุมเจาะแหล่งก๊าซน้ำพอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อศักยภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การศึกษาระบบแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการจัดการใช้น้ำด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ ณ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 3 0 0
2012 กลไกทางกายภาพ และเคมี ของสารปรับปรุงบำรุงดินถ่าน ชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดที่มีผลต่อผลผลิตและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในไร่ข้าวโพด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 33 Project 7 8 0 0
2012 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษบริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2012 การปรับปรุงคุณภาพ พลอยเพทายด้วยความร้อน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การสำรวจส่วนต่อของรอยเลื่อนระนองในทะเลฝั่งอ่าวไทยเพื่อประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2012 การศึกษาทับทิมที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิต่ำโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการดูดกลืมในช่วงรังสีอินฟาเรด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 ชุดโครงการ การศึกษาปัญหาของ ASR ต่อสาเหตุการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต: กลไก การตรวจสอบและป้องกัน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2012 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
อื่นๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาสภาพแวดล้อม อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน้ำพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 ฟื้นฟูแหล่งน้ำพุร้อนจากการหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าระดับลึกละเอียดสูงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการเตือนภัยนำ้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม บริเวณตำบลแม่นะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การคาดการณ์และระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มจากสภาวะฝนมากเกินปกติ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจำลอง API เพื่อการ เตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก ที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยพังงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการโปรแกรมคาดการณ์สาธารณภัยสำหรับประชาชนผ่าน web portal หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาชั้นน้ำบาดาลบริเวณใต้แม่น้ำจากการพัฒนาเทคนิควัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องข้ามแม่น้ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การสำรวจแหล่งน้ำบาดาลบริเวณโครงการพัฒนาใกล้ชายฝี่งทะเล อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 งานศึกษาการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหวระดับจังหวัด พื้นที่จังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาการออกแบบระบบบำบัดเพื่อลดการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในดินโดยใช้เทคนิค Soil Vapor Extraction (SVE) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นพิภพและตรวจวัดสภาพทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน บริเวณเส้นทางเข้าออกชุมชนบ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุเท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบการสร้างภาพเชิง 2 มิติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดิน พื้นที่ ไอ-หนึ่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดิน พื้นที่ ไอ-สี่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาแหล่งแร่สังกะสีด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการหาอายุวัตถุด้วยวิธีเปล่งแสงความร้อนโบราณวัตถุจากโบราณสถานปราสาทมีชัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2012 โครงการทดสอบคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของวัสดุถมตัวเขื่อนปิดช่องเขาขาดของเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาและแก้ไขภัยแล้งและบรรเทาน้ำท่วมโดยการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาค่าการดูดกลืนความสั่นสะเทือนของชั้นดินและชั้นหินการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีเจาะลอดในพื้นที่แหล่งหินตัดสีคิ้ว จ.นครราชสีมา และหอระฆังวัดตะหนู จ.พระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการประเมินภาวะความเสี่ยงของแหล่งน้ำ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ถ่านหินด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ บริเวณพื้นที่บ้านแพะหนองแดง จังหวัดลำปาง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ถ่านหินและหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินพื้นที่บ้านห้วยหญ้าไซ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการ Feasibility Study and Environmental and Social Impact Assessment Ban Koum Hydropower Project หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 สถานภาพคุณภาพน้ำ ดินตะกอน ทรัพยากรสัตว์น้ำและการปนเปื้อนของสารมลพิษ บริเวณที่มีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0