โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2017

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 0 0 0
2017 แบบจำลองการแพร่กระจายของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมบริเวณหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลกระทบจากการชะจากมวลรวมต่อพฤติกรรมการขยายตัวจากASR ของมอร์ตาร์และคอนกรีต และอิทธิพลของช่องว่างที่เพิ่มขึ้นในเนื้อโครงสร้างจุลภาคต่อแนวทางจัดการป้องกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 ลักษณะทางอุทก-อุตุนิยมวิทยาของลุ่มน้ำห้วยกุยมั่ง บริเวณแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนหินดาด อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ปริมาณน้ำในชั้นลิทโธสเฟียร์ใต้ประเทศไทยโดยการประเมินจากหินแปลกปลอม (xenoliths) ที่พบในหินอัลคาไลน์บะซอลต์ที่เป็นแหล่งของพลอยแซฟไฟร์และทับทิม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 สภาพแวดล้อมบรรพกาลบริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 2 1 0 0
2017 โครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเทคนิคการประมวลผลข้อมูลการสำรวจระยะไกลและภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินทรัพยากรธรรมชาติและติดตามภัยพิบัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาโดรนปีกหมุนบังคับการบินอัตโนมัติเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาโดรนปีกนิ่งบังคับการบินอัตโนมัติเพื่อการเกษตร หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนากล้องถ่ายภาพระยะไกลเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2017 การสำรวจรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยในทะเลฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 สถานะออกซิเดชันของธาตุยูเรเนียมในพลอยเพทาย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 45 Project 5 3 0 0
2017 โครงการพัฒนาสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงสุญญากาศเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยความร้อน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการมาตรฐานความวาวของมุก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากแบบจำลอง 3 มิติ เสมือนจริงของโบราณสถานที่สำคัญในเมืองมรดกโลก โดยการถ่ายภาพทางอากาศความละเอียดสูง สำหรับกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาเกาะพีพี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 สภาวะความเค้นของธรณีภาคบริเวณประเทศไทยและการตรวจสอบรูปทรงของรอยเลื่อนมีพลังแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ จากแผ่นดินไหวขนาดเล็กมาก เพื่อการลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2017 หาขอบเขตโพรงในหินปูนระดับตื้นบริเวณหน้าเหมือง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ศึกษาเสถียรภาพของคันดินอ่างเก็บน้ำ โรงไฟฟ้าหนองแซง อำเภอภาชี จังหวัดสระบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 หาสภาพอุโมงค์ใต้ดินพื้นที่ก่อสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์ สระบุรี-นครราชสีมา ด้วยเทคนิควัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ Cross-Borehole อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การตรวจสอบค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การตรวจสอบค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์โครงสร้างและรูปแบบของแร่ควอตซ์ที่สะสมในตัวเนื้อไม้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณแร่ที่แทนที่ในเนื้อไม้กลายเป็นหิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมของบริษัทย่านฉาง ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของตะกอนดิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการ วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การวางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่ บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่พื้นที่ บริษัทยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 กฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานและเทคนิคการวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน พื้นที่ บริษัทยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 กฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานและเทคนิคการวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน พื้นที่ บริษัทยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 กฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในโรงงานและเทคนิคการวิเคราะห์และเก็บตัวอย่าดินและน้ำใต้ดินพื้นที่ บริษัท วีนัสเธร็ด จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 กฎหมายควบคุุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานและเทคนิคการวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินพื้นที่ บริษัท ยูเนี่ยนซิป จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำดอกกรายและอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 งานเตรียมแผ่นหินบางขัดมัน แบบ Double polished จำนวน 36 ตัวอย่าง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 งานสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบผสมผสาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อสัญญาที่ 1 ช่วง หัวลำโพง-สนามชัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 งานสำรวจพื้นดินด้วยวิธีการสำรวจแบบ Resistivity หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 รวบรวมข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ทองคำ บริเวณแนวหินโค้งภูเขาไฟเลย-เพชรบูรณ์-ปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ศึกษาศิลาวรรณนา จำนวน 60 ตัวอย่าง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 เหมาบริการจัดทำการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลและการบริการตัวอย่างอ้างอิง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 เหมาบริการวิเคราะห์หาอายุซากดึกดำบรรพ์ในชั้นตะกอน โครงการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตพื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินเพื่อการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12 โรงโพลีเอททีลีน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 ติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินเพื่อการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพื้นที่ บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดิน พื้นที่ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่ บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่ บริษัท บีเอสที สเปเซียลตี้ จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 วางเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อการติดตามระดับและคุณภาพน้ำใต้ดินพื้นที่ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 สำรวจธรณีฟิสิกส์ โครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 สำรวจโบราณคดีใต้ดิน ด้วยเครื่องมือธรณีฟิสิกส์ บริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 หาค่าอายุหลักฐานทางโบราณคดีด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL Dating) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 หาอายุตะกอนดินด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL-dating) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงวิจัยภาวะโลกร้อนร่วมกับญี่ปุ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 2 0 0
2017 ลักษณะการเกิดสายแร่ทองคำในพื้นที่จังหวัดลำปางและแพร่ ตอนเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0