โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2018

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2018 การปนเปื้อนของโลหะหนักในดิน แหล่งน้ำใช้ชุมชน และพืชไร่ บริเวณใกล้เคียงหลุมฝังกลบขยะเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 0 0 0
2018 เส้นทางศึกษาธรณีวิทยาด้านความหลากหลากของสิ่งมีชีวิตยุคเพอร์เมียนและตะกอนถ้ำ บริเวณเขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 การศึกษาโครงสร้างผลึกของตัวอย่างพลอยเพทายก่อนและหลังการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การจัดทำแผนและระบบบริหารความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดอกเกลือเกลือสินเธาว์ต้ม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อการเพิ่มมูลค่าของดอกเกลือ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 2 2 0 0
2018 โครงการหาลักษณะอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินและสนับสนุนการออกแบบเติมกลับด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2018 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกและการแปรรูปสับปะรดเพื่อเพิ่มมูลค่า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษาสภาพทางอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินเพื่อกำหนดเขตชั้นกักเก็บที่เหมาะสมกับระบบเติมน้ำบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมเขตตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การศึกษาและพัฒนาถ่านกัมมันต์ (activated carbon) และวัสดุอินทรีย์ (organic materials) และวัสดุอนินทรีย์ (inorganic materials) เพื่อเป็นวัสดุเคลือบผิว (coating materials) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การเปลี่ยนแปลงสภาพชายฝั่งทะเลโบราณในรอบ 2,000 ปี บริเวณพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 จนถึงปัจจุบัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางธรณีวิทยาของแหล่งกำเนิดพลอย จังหวัดจันทบุรี - ตราด ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาสื่อเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2018 เส้นทางศึกษาธรณีวิทยาตะกอนถ้ำและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตยุคเพอร์เมียนบริเวณเขาเอราวัณ จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจออกแบบการปรับปรุงดินชั้นฐานราก อ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองแปงและแม่นน้ำปาย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0