ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล็ก และแมงกานีสในน้ำดิบ กับคุณภาพของน้ำประปาและแนวทางแก้ไข